Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE PRO OBCHODNÍ PARTNERY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „nařízení“)

Název: ideas4u, s.r.o.

IČ: 08821488

Sídlo: Majdalenky 853/19, 638 00 Brno – Lesná

Zapsána: U Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 115434

Zastoupena: Radek Slabák, jednatel

Telefon: +420 724 766 161

E-mail: radek.slabak@ideas4u.cz

(dále jen jako „správce osobních údajů“ nebo „správce“)

 1. Správce osobních údajů

Správce je obchodní společností, která se zabývá obchodními a marketingovými strategiemi, plánováním a řízením, produkcí marketingových činností a aktivit.

 1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

V souvislosti se svojí obchodní činností správce osobních údajů zpracovává následující kategorie osobních údajů obchodních partnerů (případně třetích osob, např. zaměstnanců obchodních partnerů):

osobní identifikační údaje (např. jméno a příjmení, datum narození, IČO, DIČ atd.);

kontaktní údaje (např. adresa, e-mail, telefon);

 

III. Účely zpracování osobních údajů

Účelem, tj. důvodem, proč správce zpracovává osobní údaje obchodních partnerů, jsou:

 • předkládání návrhů k uzavření smlouvy;
 • plnění smluvních povinností;
 • zlepšení kvality služeb;
 • zpracování požadavků obchodních partnerů zaslaných prostřednictvím mailu, či telefonu;
 • vymáhání pohledávek;
 • vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností;
 • a ochraně práv správce (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)
 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje obchodních partnerů, jelikož je to nezbytné z důvodů plnění smlouvy (např. smlouvy o koupi, o dílo, či o zprostředkování) a plnění zákonných povinností, zejména účetních a daňových. Správce nezpracovává osobní údaje na základě souhlasu.

 1. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů obchodních partnerů mohou být:

správce osobních údajů jakožto poskytovatel služeb;

orgány veřejné moci;

zpracovatelé na základě písemných smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením.

 1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obchodních partnerů správce osobních údajů zpracovává po dobu stanovenou v příslušných právních předpisech nebo po dobu, po kterou bude trvat smluvní vztah mezi správcem osobních údajů a obchodním partnerem. V odůvodněných případech je správce oprávněn osobní údaje zpracovávat i po ukončení smluvního vztahu, a to za účelem zajištění ochrany svých práv a oprávněných zájmů po dobu nejvýše deseti let od ukončení spolupráce (s odkazem na promlčení dle ust. § 629 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), příp. za účelem vyhovění požadavkům zvláštního zákona, např. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

VII. Práva obchodních partnerů

Obchodní partneři mají v souvislosti se svými osobními údaji vůči správci následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu nepřesných údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů, který se ovšem vztahuje jen na osobní údaje, které správce zpracovává k jiným účelům, něž je plnění smlouvy. Údaje zpracovávané za účelem plnění smlouvy správce vymazat nesmí;
 • právo na omezení zpracování, jestliže obchodní partner:
 • popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 • odmítá výmaz protiprávně zpracovávaných osobních údajů a místo toho žádá o omezení jejich použití;
 • požaduje údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a správce je již nepotřebuje;
 • vznesl námitku proti zpracování uvedenou níže, dokud nebude ověřeno, zda je zpracování oprávněné, resp. zda oprávněné zájmy správce pro zpracování převažují nad zájmy obchodního partnera;
 • právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů, které ovšem může být využito pouze ohledně těch údajů, které správce zpracovává automatizovaně na základě souhlasu nebo smlouvy s obchodním partnerem.
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kterou může obchodní partner vznést na kontaktních údajích správce (viz výše);
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se obchodní partner domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Stížnost může být podána u Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VIII. Poučení obchodních partnerů

Správce osobních údajů musí znát osobní údaje obchodních partnerů, a tyto zpracovávat, neboť v opačném případě by nemohl poskytovat sjednané služby. Z tohoto důvodu mají obchodní partneři povinnost osobní údaje na žádost nebo výzvu správce osobních údajů poskytnout. Neposkytnutí osobních údajů zapříčiní, že správce osobních údajů nebude moct s obchodním partnerem vůbec vstoupit do smluvního vztahu, resp. nebude poskytnout jakékoliv plnění.

V Brně dne 1. 4. 2020